"Enter"a basıp içeriğe geçin

Diğer yayınlar (Others)

Taşkın, Z. (2022, 29 Haziran). “Ne olacak bu akademinin hali” sorunsalına çözüm önerileri (Suggestions for solutions to the problem of “What will happen to the state of the academia”). Sarkaç. https://sarkac.org/2022/06/ne-olacak-bu-akademinin-hali-sorunsalina-cozum-onerileri/

Taşkın, Z. (2022, 17 Haziran). Bilgi ve belge yönetimi nedir? (What is information management?). Sarkaç. https://sarkac.org/2022/06/bilgi-ve-belge-yonetimi-nedir/

Taşkın, Z. (2022, 22 Mart). Avrupa’da açık erişim ve araştırma değerlendirmesi üzerine umut verici gelişmeler (Promising developments in open access and research evaluation in Europe). Sarkaç. https://sarkac.org/2022/03/osec2022/

Taşkın, Z. & Doğan, G. (2021, 10 Mart). Akademik performans değerlendirmelerinde kitapların yeri (Place of books in research evaluations). Sarkaç. https://sarkac.org/2021/03/akademik-performans-degerlendirmelerinde-kitaplarin-yeri/

Taşkın, Z. (2020, 15 Ekim). Bilim dilinde çeşitlilik arayışı üzerine (On the search for diversity in the language of science). Sarkaç. https://sarkac.org/2020/10/bilim-dilinde-cesitlilik-arayisi-uzerine/ (pdf)

Taşkın, Z. (2020). Birikimli üstünlük ve “bilimin seçkinleri” (Cumulative advantage and “science elites”). Türk Kütüphaneciliği, 34(2), 249-254. Görüş – Comment. (open access)

Taşkın, Z. (2020). Time to change traditional citation counting methods. Invited PhD Lecture, Adam Mickiewicz University. (Video)

Taşkın, Z., Doğan, G., Kulczycki, E. & Zuccala, A.A. (2020, June 18th). Science needs to inform the public. That can’t be done solely in English (Commentary). LSE COVID19 Blog. Pre-print (OSF).

Taşkın, Z. & Doğan, G. (2020, 24 Mart). Bilimin COVID19 ile savaşı (Fight of science with COVID19). Sarkaç. (pdf).

Taşkın, Z. & Doğan, G. (2019, 4 Aralık). Büyük yanılgı: Yağmacı faaliyetlerin sebebi açık erişim felsefesi değil! (Big misconception: The reason for the predatory activities is not the philosophy of open access! : Sarkaç. (pdf)

Taşkın, Z. (2019). Bilimsel iletişimde çok dilliliğe ilişkin Helsinki Girişimi (Helsinki Initiative on multilingualism in scholarly communication). Çeviri – Translation (pdf)

Taşkın, Z. & Doğan, G. (2019, 2 Temmuz). Akademik performans ölçümünde sanat ve insan bilimleri (Research evaluation for arts and humanities). Sarkaç (pdf)

Taşkın, Z. (2019, 28 Mart). Yükseköğretimde kalite üzerine (On quality of higher education). Sarkaç (pdf)

Taşkın, Z. (2019). “Bilgiyi yönetebilme becerilerine sahip nitelikli insan gücü” (Qualified human power with skills for managing information). BBY Haber köşe yazısı (opinion column). (pdf)

Taşkın, Z. & Doğan, G. (2019). Araştırma Değerlendirmesi üzerine San Francisco Deklarasyonu (San Francisco Declaration on Research Assessment). Çeviri – Translation. (pdf)

Taşkın, Z. (2019, 15 Ocak). Akademinin yel değirmenleriyle savaşında Don Kişot olmak (Being Don Quijote in the battle with the academy’s windmills). Sarkaç (pdf)

Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2018). Bir tuhaf savaş: açık bilim ve yağmacı dergiler (A wierd war: open science and predatory journals). Sarkaç (pdf)

Taşkın, Z. (2018, 1 Haziran). Üniversiteler neden bölünmemeli! Sayılara dayalı performans değerlendirme sistemleri bile buna hazır değil. Herkese Bilim Teknoloji, 114. (pdf).

Taşkın, Z. (2018, 20 Nisan). Çöp yayınlar başarıyı ölçmemeli! (Garbages can not be a measure for success!). Herkese Bilim Teknoloji, 108. (pdf)

Doğan, G. & Taşkın, Z. (2018). TÜBİTAK kurumsal arşivi: Araştırma verilerinin yönetimi anket raporu. [TÜBİTAK tarafından talep edilen rapor]. Erişim adresi: http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-acik-arsivi (pdf)

Taşkın, Z. (2018). Yağmacı akademik dergiler (Predatory academic journals). Podcast. https://www.youtube.com/watch?v=6MW38ehXfe8 

Akıllı, S., Al, U., Doğan, G. & Taşkın, Z. (2018). “So much depends upon a red wheelbarrow”. IFLA World Library and Information Congress: 84th IFLA General Conference and Assembly, 24-30 August 2018, Kuala Lumpur, Malaysia (poster)

Al, U., Taşkın, Z & Soydal, İ. (2017). Local transformation, global access: “If not now, when?“. IFLA World Library and Information Congress: 83rd IFLA General Conference and Assembly, 19-25 August 2017, Wroclaw, Poland. (Poster video) (poster)

Taşkın, Z. & Canata, F. (2017). “Yaşama saygı”, bilimsel iletişim ve etik (“Reverence for life”, scholarly communication and ethics). Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), 31(1), 1-7 (editorial)(pdf)

Taşkın, Z. (2016). İstatistiklerle Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship with statistics). Türk Kütüphaneciliği, 30(3), 361-362 (editorial)(pdf).

Taşkın, Z., Doğan, G. & Al, U. (2016). Sub-fields of library and information science in Turkey: A visualization study. STI2016 (21st International Conference on Science and Technology Indicators), Valencia. 14-16 September 2016 (poster)(fulltext)

Taşkın, Z. & Doğan, G. (2016). Bilim, teknoloji ve yenilik: Kavramlar, kuramlar ve politika (Science, Technology and Innovation: Concepts, Theory and Policy). Türk Kütüphaneciliği, 30(4), 798-800. (book review).

Taşkın, Z., Doğan, G., Akça, S., Şencan, İ. & Akbulut, M. (2015). Does Scopus put its own journal selection criteria into practice?. ISSI2015 İstanbul. (Poster)

Taşkın, Z. (2014). Türk Kütüphaneciliğinde biimsel iletişimin kalitesi üzerine (On quality of scholarly communication in Turkish Librarianship…). Türk Kütüphaneciliği, 28(3), 285-287 (Editorial)(pdf).

Taşkın, Z., Çakmak, T. & Doğan, G. (2013). BOBCATSSS2013’ün ardından (After BOBCATSSS2013)… Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 222-224 (Okuyucu mektupları – letter)(pdf)

Taşkın, Z., Aker, İ., Dalkıran, Ö., Öztemiz, S. & Tunç, S.K. (2013). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yayınlar Dijital Arşivi. Proje tanıtım toplantısı, 19 Haziran 2013 (ppt).

Çakmak, T., Doğan, G. & Taşkın, Z. Report on 21st BOBCATSSS Conference, January 23-25, 2013 Ankara, Turkey. DLib Magazine, March 2013. http://www.dlib.org/dlib/march13/03inbrief.html (in Brief)(pdf)

Taşkın, Z. & Doğan, G. (2013). Data cleaning and mapping for bibliometric studies. BOBCATSSS 2013. January 23-25, 2012, Ankara, Turkey (Çalıştay – Workshop)(ppt).

Taşkın, Z., Doğan, G., Cevahir, C. & Zeybekoğlu, Y.E. (2012). “Follow Turkish academic libraries on Twitter”. BOBCATSSS 2012. January 23-25, 2012, Amsterdam. (Posterpdf)

Taşkın, Z. (2012). Yeni doğmuş bir bebek gibi, her şeyi adım adım öğrenerek… Genç ÜNAK Bülteni, 7, Ocak-Şubat. (pdf).

Doğan, G. & Taşkın, Z. (2012). Avrupa Bilimetri Yaz Okulundan izlenimler (Impressions from ESSS (European Summer School for. Scientometrics) . Türk Kütüphaneciliği, 26(3), 592-595 (Okuyucu mektupları – Letter)(pdf)

Taşkın, Z., Düzyol, G., Cevahir, C. & Zeybekoğlu, Y. E. (2012). Follow Turkish adademic libraries on Twitter. January 23-25, 2012. BOBCATSSS 2012, Amsterdam (poster).